સીધો જવાબ દે – શૈલેશ ટેવાણી

મન તે નથી આ મન તો છે શું ? સીધો જવાબ દે,

તન તે નથી આ તન તો છે શું ? સીધો જવાબ દે.

 .

કંઈયે નથી ઉદાસ તો આ પાનખર છે શું ?

ફૂલો વિનાનો બાગ છે શું ? સીધો જવાબ દે.

 .

એકાદ ભીનું સ્વપ્ન હજુ ઝરમરે અહીં,

વર્ષા નથી વેરાન છે શું ? સીધો જવાબ દે.

 .

પહેલાં હતું જે ઝાડ અહીં ઝાડ તે નથી,

ટહુકો ગયો તેં ત્યાં જ છે શું ? સીધો જવાબ દે.

 .

લખવાનું કંઈ નથી તો હજુ તું લખે છે શું ?

તેનું સૂરણ નથી તો છે શું ? સીધો જવાબ દે.

 .

( શૈલેશ ટેવાણી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.