ગમતું નથી – અંજુમ ઉઝયાન્વી

પારકો આધાર લૈને, ચાલવું ગમતું નથી !

રોજ માથે ભાર લૈને, ચાલવું ગમતું નથી !

 .

રાહમાં તડકો બિછાવી, તું દિલાસો દે નહીં

કોઈનો ઉપકાર લૈને, ચાલવું ગમતું નથી !

 .

એક તરફી લાગણીની હઠ મને ભારે પડી

રંજ પારાવાર લૈને, ચાલવું ગમતું નથી !

 .

ગાર માટીની વસાહતનાં નિસાસા લાગશે

મેઘ અનરાધાર લૈને, ચાલવું ગમતું નથી !

 .

પારકી પાંખે ઘણાં ઉડવા મથે છે આભમાં

કોઈના દરકાર લૈને, ચાલવું ગમતું નથી !

 .

મેં હવાની દેખતાં, દીપક ઠાર્યા હતા

રોજની તકરાર લૈને, ચાલવું ગમતું નથી !

 .

સાત સાગર મેં તરી લીધા અજાણી ધૂનમાં

હાથમાં પતવાર લૈને, ચાલવું ગમતું નથી !

.

ઘાટ હું કોના ઘડું, પથ્થર બધા ભાગી ગયા

ચો-તરફ ઓજાર લૈને, ચાલવું ગમતું નથી !

 .

આપજે અંજુમ થોડા આગિયા તું દાનમાં

રાહમાં અંધાર લૈને, ચાલવું ગમતું નથી !

 .

( અંજુમ ઉઝયાન્વી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.