છું હું શૂન્ય-સાહિલ

છું હું શૂન્ય-શૂન્યની ન્યાતમાં-ન તમારી કોઈ મિસાલ છે,
રૂંવેરૂંવે લોહી-લુહાણ હું-ને તમારું હોવું ગુલાલ છે.

હું અને વીતેલા સમયની વચ્ચે ફરક લગારે નથી મળ્યો,
હુંય પણ અધૂરો ખયાલ છું-એય પણ અધૂરો ખયાલ છે.

રહ્યા જીવજીને પરમ મુકામે લઈ જવામાં રચ્યા-પચ્યા,
તમે જેને શ્વાસ કહો છો એ તો સ્વયં હરિના હમાલ છે.

મેં દિવસ ને રાત જે જિંદગીને ગળે લગાવી ફર્યા કર્યું,
એ તો રણની રેતે લૂંટી લીધેલી જળવિહોણી પખાલ છે.

મને જીવવા સમી જિંદગીની લગારે લાગી નથી કદી,
હું ખુશીથી જીવું છું એ બધો-તમારી કૃપાનો કમાલ છે.

જે તમારે દ્વાર પહોંચીને ન તમારા હાથમાં આવી હો,
આ તમારો ‘સાહિલ’ ખુદ પ્રભુએ લખેલી એ જ ટપાલ છે.

( સાહિલ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.