ફૂલની ખુશ્બૂ તમે-ખલીલ ધનતેજવી

ફૂલની ખુશ્બૂ તમે, કોયલનો ટહુકો પણ તમે,
મખમલી ઝાકળ તમે, સૂરજનો તડકો પણ તમે.

સ્મિતની માફક તમે મરકો છો સૌના હોઠ પર,
બ્હાવરી આંખોમાં સળવળતો અચંબો પણ તમે.

એટલે તો ચાલવાનો થાક વરતાતો નથી,
મારી મંજિલ પણ તમે છો, મારો રસ્તો પણ તમે !

કાં તરીને પણ ઊતરું, ક્યાંક હું ડૂબી મરું,
મારી હોડી પણ તમે, તોફાની દરિયો પણ તમે !

ધીકતો સૂરજ કદી ઊગે તમારી આંખમાં,
વાદળી માફક કદી ધારો તો વરસો પણ તમે !

કેટલાં ફરમાન પર ફરમાન છૂટે છે સતત,
જાવ, કહીને પાછા અંતરિયાળ રોકો પણ તમે !

બસ ખલીલ એથી વધુ શું જોઈએ તમને હવે,
નામના સિક્કા પડે ને ચલણી સિક્કો પણ તમે !

( ખલીલ ધનતેજવી )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.