દરિયે બેસો તો તમે સાચા-સ્નેહલ જોષી

દરિયે બેસો તો તમે સાચા,
દરિયાને જોઈ તમે મૂંગા થઈ જાવ અને દરિયાને ફૂટે છે વાચા.

આંખો પણ એક રીતે દરિયો કહેવાય
એમાં તરતા ન આવડે તો ડૂબો;
દરિયો તો એક તક આપી પણ દે
નથી આંખોમાં કોઈ મનસુબો.

દરિયાનું પાણી તો પાકટ કહેવાય, સાવ આંખ્યું ના નીર રહ્યા કાચા.
દરિયાની વાણીની વાત કરું તમને
તો મારી આ વાણીનું શું ?
બીજાં તો ઠીક બધાં ચૂપ થઈ સાંભળે
પણ દરિયાનાં પાણીનું શું ?

દરિયાના ઘુઘવાટો સામે આ મારા શબ્દો પડે છે ટાંચા
દરિયે બેસો તો તમે સાચા.

( સ્નેહલ જોષી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.