ઓરડો-વિજય રાજ્યગુરુ

જૂના રાજમહેલના બંધિયાર ઓરડામાં
કાન કડિયાની તીણી સિસોટી
ચામાચિડિયાની પાંખનો હળવો ફડફડાટ
ઠાલાં હલળાં કરોડિયાનાં ઝાળાં
સતત ખર્યા કરતી દીવાલોની પોપડી
આ બધા વચ્ચે
ચોકીદારની નાનકડી દીકરી
જ્યારે ઘર-ઘર રમે છે
અને એકલી એકલી
ઢીંગલી સાથે વાતો કરે છે
એટલી ઘડી
બસ એટલી જ ઘડી
ઝાંખા થતા જતા વેનીશિઅન અરીસામાં
ઘેનઘેઘૂર ઓરડો
આંખો ખોલે છે અને આળસ મરડે છે !

( વિજય રાજ્યગુરુ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.