શું હતું એ-નીતા રામૈયા

ચણોઠીના છોડ ઉપર ઝાકળ ઠર્યું
ને તું સાંભરી આવી
થયું
પત્ર લખું આજ
મન છલકાયું
લાલચટક ચણોઠી જેવી તારી યાદથી
પત્રના શબ્દે શબ્દે હું તારી સાથે વાત કરતી હતી
આ લખાઈ ગયો કાગળ\પણ થયું કે
કૈંક લખવાનું રહી ગયું
આમતેમ આંટા મારું
થતું કે
શું હતું એ
લખવાનું રહી ગયું તે
હા…ખાસ લખવાનું એ કે
મારા સપનામાં આવેલી
બા
તને વેણે વેણે
યાદ કરતી હતી.

( નીતા રામૈયા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.