અંદર ને અંદર-પન્ના નાયક

અંદર ને અંદર આનંદ મને એટલો
કે બહાર એને કેમ કરી બતાવું ?
આનંદ એ દરિયાની માછલી નથી
કે જાળમાં ઝાલીને લઈ આવું.

ડાળીને પહેલી વાર ખીલે છે ફૂલ
એને ઝાડનો આનંદ કહેવાય કે નહીં ?
મૂળિયાંને કોણ જાણે શુંનું શું થતું હશે
આટલો આનંદ કદી જીરવાય કે નહીં ?
પંખી જો હોય તો પીંજરામાં લાવું
પણ ટહુકાને કેમ કરી ગાઉં ?

વાદળ તો જળ થઈ વરસી શકે
પણ આખા આકાશનું શું ?
હવા તો હરતી ને ફરતી રહે
પણ ઊછળતા શ્વાસનું શું ?
અંદર ને અંદર આનંદ મને કેટલો
કે બહાર એને કેમ કરી બતાવું ?

( પન્ના નાયક )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.