ફૂટપાથ-પ્રીતમ લખલાણી

૧.
શિક્ષકે પૂછ્યું :
વિશ્વના નકશામાં
ભારત ક્યાં ?
વિદ્યાર્થીએ આંગળી
ચીંધી :
બારીમાંથી દેખાતા
ફૂટપાથ તરફ.

૨.
ઈતિહાસમાંથી ખોવાઈ
ગયેલ
બુદ્ધ, મહાવીર અને
ગાંધીનાં પગલાં
કદાચ ફૂટપાથે
સાચવી રાખ્યાં હશે !

૩.
‘વહ સુબહ કભી તો
આયેગી’નું
સ્વપ્ન જોતા ફૂટપાથ
પ્રતીક્ષામાં
રાત આખી જાગે !

૪.
સમજાતું નથી
કે ફૂટપાથ
નવરો છે
કે પછી વિદ્વાન ?
કોઈ પણ વિષયની ચર્ચા
કરવા
તે કોઈની પણ સંગે
તત્પર હોય છે !

( પ્રીતમ લખલાણી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.