પર્વત-પ્રીતમ લખલાણી

૧.
ટેલિફોન પર
ધૂંઆપૂંઆ થતા દરિયાને
પર્વતે કહ્યું :
‘જરા ધીરજ રાખ
તને મળવા
નદી
ક્યારની અહીંથી
નીકળી ગઈ છે !’

૨.
વાદળ
કોઈ દિવસ
નદીના
સુખદ વાવડ લઈને આવશે !
એ આશાએ
પર્વત
આભ સામે
આંખ સામે તાકીને બેસી રહે છે.

૩.
પલાંઠી વાળીને
બેઠેલ દેવતાઓને
પર્વતે કહ્યું :
‘ક્યારેક
હેઠા ઊતરીને જુઓ
તો ખબર પડે કે
માણસ ખીણમાં
જીવનહળ કેમ
હાંકે છે ?’

( પ્રીતમ લખલાણી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.