દરિયો-પ્રીતમ લખલાણી

૧.
નદીઓને એકમેક સાથે
ઝગડતી જોઈ,
દરિયો પથ્થરપર
માથું પછાડે છે !

૨.
ગુમ થઈ ગયેલી
નદીના વિરહમાં
દરિયો રેતીમાં
શંખલાં વીણ્યા કરે.
‘કોઈક હોડી
નદી મળ્યાના સુખદ
સમાચાર લાવે!’

૩.
કાંઠે રમતાં
બાળકો સાથે
ઘર ઘર રમવા
દરિયો
હડી કાઢતો આવે.

( પ્રીતમ લખલાણી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.