લોહીથી લથબથ-પરાજિત ડાભી

આંસુઓનો ભવ્ય જે ઈતિહાસ છે એને તમારે વાંચવો પડશે.
અક્ષરો રુપે લખેલો શ્વાસ છે એને તમારે વાંચવો પડશે.

સાવ સીધીને સરળ ભાષા વડે મારા હૃદયનાં તૂટવાનો એક,
કારસો મેં વર્ણવેલો ખાસ છે એને તમારે વાંચવો પડશે.

લોહીથી લથબથ થયેલા લાગણીનાં પ્રેત ભટકે પૃષ્ઠની વચ્ચે,
હાંસિયો પણ લાશનો આભાસ છે એને તમારે વાંચવો પડશે.

સૂર્ય નામે વેદને વાંચ્યા પછી પણ દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કોને થઈ કહોને,
આગિયામાં સત્યનો અજવાસ છે એને તમારે વાંચવો પડશે.

આ ગઝલને વાંચવાથી કોઈનાં દિલને ખુશી પણ ના મળે એ શક્ય છે,
જીવવા માટે જરૂરી જે બધો બકવાસ છે એને તમારે વાંચવો પડશે.

( પરાજિત ડાભી )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.