રાતરાણી-પ્રીતમ લખલાણી

૧.
ગુલાબના
આગમનમાં
રાતરાણી
સવાર લગી
ફળિયે
જાગતી બેસી રહી.

૨.
ફળિયું આખું
સ્વપ્નની રજાઈ ઓઢી
ઊંઘી જાય ત્યારે
ચોરપગલે
રાતરાણી
શેરીમાં
રઝળવા
ચાલી નીકળે.

૩.
‘દિ’ આખો
ગામમાં શું થયું ?
આ સમાચાર
ઘુવડ
પૂછે રાતરાણીને.

૪.
ઘસઘસાટ
ઊંઘતા સૂર્યની
ચાદર ખેંચતી
રન્નાદે કહે,
‘હવે ઊઠો,
ફળિયે
રાતરાણી
તમારા ઈંતેજારમાં
બગાસાં ખાય છે ?’

૫.
ઉજાગરો
અને જાગરણ
વચ્ચેનો
તફાવત
ફક્ત
રાતરાણી જ
કહી શકે !

( પ્રીતમ લખલાણી )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.