હવે એક માત્ર-સાહિલ

હવે એક માત્ર વિકલ્પ છે – તમે જ્યાં હશો – અમે ત્યાં હશું
અને વાત કેવી અનન્ય છે – તમે જ્યાં હશો – અમે ત્યાં હશું

તમે છો અરીસાની સાવ સામે – અમે અરીસા પછીતમાં
બધાં દ્રશ્ય સરખા સુરમ્ય છે – તમે જ્યાં હશો – અમે ત્યાં હશું

તમે એટલે ઉત્તર દિશા –અમે એટલે દક્ષિણ દિશા
છતાં ક્યાં મિલાપ અશક્ય છે – તમે જ્યાં હશો – અમે ત્યાં હશું

નથી સ્વપ્નમાંય જોવા મળી કોઈ ધૂંધળીયે ઝલક હજી
શું કહું શુ કલ્પના ભવ્ય છે – તમે જ્યાં હશો – અમે ત્યાં હશું

હો ભરમ બધાંય અકળ ભલે – અને બ્રહ્મ હોય અતળ બધાં
જે અકલ્પ્ય છે એ જ સત્ય છે – તમે જ્યાં હશો – અમે ત્યાં હશું

તમે પાંચેપાંચ મહાભૂતો સદા એક સૂત્રમાં સાંકળ્યાં
અહીં ગમ્ય એ જ અગમ્ય છે – તમે જ્યાં હશો – અમે ત્યાં હશું

અમે એટલે ઝુરાપો નર્યો – તમે એટલે સુગંધી હવા
અમે તારવેલું આ તથ્ય છે – તમે જ્યાં હશો – અમે ત્યાં હશું

( સાહિલ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.