અર્થ શો ?-આબિદ ભટ્ટ

વૃક્ષને તું વૃક્ષ છે ? એ પૂછવાનો અર્થ શો ?
વાત એની એ જ હો તો ચૂંથવાનો અર્થ શો ?

ફૂલ અરસા બાદ તમને ડાયરીમાંથી મળે,
સાચવીને, હાથમાં લઈ સૂંઘવાનો અર્થ શો ?

આચરણ ગમતું નથી, અણમોલ એના શબ્દનું,
તો પછી એના દરે જઈ ઝૂકવાનો અર્થ શો ?

તું કહે છે કે હજી તરસ્યો અને તરસ્યો જ છું,
જળ ભરેલા પાત્રમાં જળ ખૂટવાનો અર્થ શો ?

તેજ તો મળતું હતું ને દૂરથી તો દૂરથી,
કોઈનો દીવો સળગતો ફૂંકવાનો અર્થ શો ?

થડ થવાનો અર્થ છે’ કે ભાર પણ ખમવો પડે,
બીજમાંથી એક ફણગો ફૂટવાનો અર્થ શો ?

( આબિદ ભટ્ટ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.