પ્રભુ-ચિરાગ ઝા ‘ઝાઝી’

દુ:ખ દૂર કરવું આપની સ્ટાઈલ છે પ્રભુ,
મારી સુદામા જેવી પ્રોફાઈલ છે પ્રભુ.

કૈકય બની ઈચ્છા ફરી માંગે વચન,
ને મંથરા કળિયુગમાં મોબાઈલ છે પ્રભુ.

શું નેટ ? ને શેનું ડિજિટલ ગોરધન !!!
મારી બગલમાં કામની ફાઈલ છે પ્રભુ.

મોતી પરોવે પાનબાઈ ફ્લેશમાં,
ઝળહળ થયું અંધારું, એ સ્માઈલ છે પ્રભુ.

દાસી થકી જે વંશમાં આવી પડ્યો,
પુત્ર એ વિદુર જેવો ક્યાં ઈસ્માઈલ છે પ્રભુ.

તારો સમય, તારો ઈચ્છા, તારું જે જગ,
ઝાઝી જગતમાં ફોર એ વ્હાઈલ છે પ્રભુ.

( ચિરાગ ઝા ‘ઝાઝી’ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.