મળી જાશે-હરકિસન જોષી

કોઈ ટહુકો, કોઈ પીંછું, ગઝલમાંથી મળી જાશે !
સમયના સાત દરિયા એક પલમાંથી મળી જાશે !

કિનારે રેતમાં બેસીને શૈશવ જે રમી ગયા છો;
ઝબોળીને પગ જરા ઉતરો તો જલમાંથી મળી જાશે !

બહુરત્ના ધરા છે તો અનુભવમાં ન હો તેવો
કોઈ એકલ ને એકાકી સર્કલમાંથી મળી જાશે !

લખાતી આવી છે સદીઓથી હાથોહાથ પોથીઓ
અસલના જેવી સમજણ આ નકલમાંથી મળી જાશે !

પુરાયો રાતભર લાગે છે રેશમિયા તિમિર ઘરમાં’;
પ્રભાતે આ ભ્રમર જો જો કમલમાંથી મળી જાશે !

( હરકિસન જોષી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.