પાર કાઢે-ચંદ્રેશ શાહ

લાગણીની ધાર કાઢે,
તું ગજબનો સાર કાઢે !

છે જડીબુટ્ટી આ શબ્દો,
મનનો કેવો ભાર કાઢે !

રાખવું ટટ્ટર છે સર, પણ
તે ફૂલોનો હાર કાઢે !

દર્દમાંથી જો ગઝલ જન્મે,
દર્દમાંથી બહાર કાઢે !

દુશ્મનોનું ભાગ્ય તો જુઓ,
દોસ્ત ખુદ હથિયાર કાઢે !

નામ હરિનું ભજ તું ચંદ્રેશ,
ભવમાંથી એ પાર કાઢે !

( ચંદ્રેશ શાહ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.