શિવાલય હો કે મસ્જિદ હો !-હરકિસન જોષી

જરૂરી બસ ઝૂકી જાવું, શિવાલય હો કે મસ્જિદ હો !
નડે તારું ચૂકી જાવું, શિવાલય હો કે મસ્જિદ હો !

તિમિર ઘેરી વળે એવી અમાસી ઘોર નિદ્રાથી;
સફળ તારું ઊઠી જાવું, શિવાલય હો કે મસ્જિદ હો !

ગમે તે માર્ગથી પ્યારે, કમળ ચરણો સુધી તારું
થશે સાર્થક પૂગી જાવું, શિવાલય હો કે મસ્જિદ હો !

ન જો દીવો કે ફાનસ, મીણબત્તી પણ ફક્ત જોજે,
પતંગાનું કૂદી જાવું, શિવાલય હો કે મસ્જિદ હો !

પરમ આકાશ છે એ તો નથી ત્યાં ભેદ મારગનો;
તજી ડાળી ઊડી જાવું, શિવાલય હો કે મસ્જિદ હો !

( હરકિસન જોષી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.