અંસુઅન લીલા-જગદીપ ઉપાધ્યાય

નમણી આંખો વત્તા આંસુ,
કામણગારી સત્તા આંસુ.

ચાલ પિછાણી શકો નહીં તો,
ખવડાવી દે ખત્તા આંસુ.

કૈંક ઝવેરાતોથી અદકી,
મોંઘામૂલી મત્તા આંસુ.

જુદાઈની જ્યાં વસ્તી રહેતી-
પ્રેમનગરના લત્તા આંસુ.

ડાળ ગઝલ કેરી વાસંતી,
લીલાં લીલાં પત્તા આંસુ.

( જગદીપ ઉપાધ્યાય )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.