-નહીં-સોનલ પરીખ

૧.
બધે બધે ને કશે નહીં
સગડ ક્યાંય પણ હશે નહીં
હૃદય બધાનું થઈ જશે
તોય કોઈનું થશે નહીં

શીખવું તો બસ એક જ આ
હોવું ને ન પણ હોવું
પ્રેમ કરી લેવો પૂરો ને
હળવેથી છોડી જોવું
આકાશ કોઈ આકાર નથી
વાદળની મુઠ્ઠી થશે નહીં.

અંત વગરની સફરનો આ
નાનો શો એક પડાવ ફક્ત
ઈચ્છાઓનો આ ભાર લઈને
દોડ શાને જીવ સતત
આવીને જે આવ્યું નહોતું
તે જઈ જઈને પણ જશે નહીં.

૨.
મૃત્યુ એટલે
દેહની દીવાલ તૂટવી
અને
અંદરના ને
બહારના આકાશનું
એક થઈ જવું.

( સોનલ પરીખ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.