કલરવભીનાં રે’વું !-દેવેન્દ્ર દવે

ગીત પ્રીતનું ગાતાં વ્હાલમ ! કલરવભીનાં રે’વું !
જાત સંગાથે વાત કરીને અચરજ માણી લેવું…

વસંતમાં વનરાવન ખીલે-
ફૂલ ફૂલમાં ફાગ,
શ્રાવણ વરસે ઝરમર ફોરાં
અંગ અંગમાં આગ !

પળ-બે-પળનો સંગ નહીં આ કાળ કોંળતો કેવું !
આવરદામાં ઊણપ ના’વે જેમ અષાઢે નેવું…

આપણ બેની રીત પ્રીતની:
હરદમ હૈયે હામ,
દલડે મારાં દોલત તારી,
રોજ જપું હું નામ !

નેહ નીતરે નેણાંમાંથી-પામી અદકું દેવું !
જન્મારાને જોગવ-ભોગવ, પાગલ પંખી જેવું…

( દેવેન્દ્ર દવે )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.