લાગણીભીના ઉર ગયા ક્યાં ?-કિસન સોસા

ભાવાત્મક સંબંધના હર સ્થળ થયા નાબૂદ
આ શહેરમાં ક્યાં હવે સૂર્ય ચંદરનું વજૂદ
હીંચકે બેઠી શેરી હતી ત્યાં
ભયે ભરચક રોડ
કિડિયારામાં ગુમ થયા છે
કોમળ કિલ્લોલ કોડ
ધુમાડાના આકાશ તળે શું વદ અને શું સુદ
આ શહેરમાં ક્યાં હવે…
લાગણીભીના ઉર ગયા ક્યાં
મુખ એ ભોળા ભોળા
અથડાતા કૂટાતા દોડે
ચોગમ વિહ્વળ ટોળાં
પંખી-કલરવ-ને કસબે અવ કપિની કૂદાકૂદ
આ શહેરમાં ક્યાં હવે…

( કિસન સોસા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.