હારોહાર ચાલે-તથાગત પટેલ

સાંજ પડતાં એ જ કારોબાર ચાલે,
કોઈ આવે કોઈ બારોબાર ચાલે.

કોણ જાણે કેમની છે જીવલીલા ?
હું અહીંયા શ્વાસ સામે પાર ચાલે.

સ્વાદ પાછો કેમ આજે બેઅસર છે ?
એ સમયની ધાક વારંવાર ચાલે.

જિંદગીને એવડું તે દુ:ખ ક્યાં છે ?
કાયમી એ ખીણ ધારોધાર ચાલે ?

એ જ ડાળી, એ જ પંખી, એ જ ટહુકા,
રણ વચાળે એ જ હારોહાર ચાલે.

( તથાગત પટેલ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.