પારસમણી-તુરાબ ‘હમદમ’

એટલે દિલ મહીં રણઝણી હોય છે,
એક ઈચ્છા ને મેં અવગણી હોય છે.

ખુલ્લી આંખે જ સપનાં જોયા કર્યાં,
રેત પર કોઈ ઈમારત ચણી હોય છે.

દિલનાં ઊંડાણને કોણ માપે અહીં,
સાવ દેખાવની લાગણી હોય છે.

કાચની જેમ આડા ઊભા વેતરે,
જિંદગી એક હીરાકણી હોય છે.

કોઈની એક મીઠી નજરને અમે,
શબ્દ રૂપે ગઝલમાં વણી હોય છે.

શ્વાસ લઈને પરત શ્વાસ દેવા પડે,
કોઈ પળ ક્યાં અહીં આપણી હોય છે.

સ્પર્શ ‘હમદમ’ જો થઈ જાય તોયે ઘણું,
આ કવિતાય પારસમણી હોય છે.

( તુરાબ ‘હમદમ’ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.