એક ઈમારત-ચિનુ મોદી

એક ઈમારત બંધ પડી છે
અધ્ધર, આભે ઊંચી
એની નથી જ જડતી કૂંચી-

કઈ સદીઓથી હવા બંધ છે
દીવાલ વચ્ચે કેદ;
અંધારાએ સંતાડ્યા છે
કૈંક જનમના ભેદ-
પડછાયામાં હોડી ડૂબી
વાત મને એ ખૂંચી
એક ઈમારત બંધ પડી છે
અધ્ધર, આભે ઊંચી…

બંને પાંખો વીંઝી પીંખી
નભ લગ પહોંચે રોજ
મેં કૂંચીનું પૂછ્યું તો કહે
એ જ ચાલતી ખોજ
હાથવાગી કૂંચી બનતી તો
વધે ઈમારત ઊંચી
એક ઈમારત બંધ પડી છે
અધ્ધર, આભે ઊંચી…

( ચિનુ મોદી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.