ટગલી ડાળ-યોગેશ જોષી

શિયાળો ગાળવા
આવેલાં પંખી
વતન પરત જવા
ડાળ ડાળ પરથી
આ…ઊડ્યાં
પાંખો ફફડાવતાં
ફડ ફડ ફડ ફડ…
સાથે થોડો તડકો
થોડું આકાશ લઈ…

ડાળ ડાળ
હલતી રહી
જાણે
‘આવજો’
કહેતી રહી…

ટગલી ડાળ
જરી ગરદન ઊંચી કરી
જોઈ રહી-
વિદાય થતાં પંખીઓની
પંક્તિઓની પંક્તિઓ
ક્ષિતિજમાં દેખાતી
બંધ થઈ
ત્યાં લગી
અપલક…

કોઈ પંખીએ
જોયું નહીં
પાછું ફરીને…

પછી
ટગલી ડાળ
સાધતી રહી
કશોક સંવાદ
મૂળ સાથે… …

( યોગેશ જોષી )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.