આહા !-જિગર જોષી ‘પ્રેમ’

ચડી કોને ચાનક ? ચડ્યું તાન…? આહા !
ભુવન આખું જાણે કે લોબાન… આહા !

ન શ્વાસોનું પણ કંઈ રહ્યું ભાન… આહા !
અચાનક ચડ્યું આ કેવું ધ્યાન… આહા !

ખુદાએ બનાવ્યું કેવું સ્થાન… આહા !
ખરું કહું તમારી આ મુસ્કાન… આહા !

હથેળીમાં સાક્ષાત છે સરસતીજી,
ખરો હાથ લાગ્યો છે દીવાન… આહા !

કોઈ પારકું થઈ – જતું’તું એ વેળા,
શું આંખોએ આપ્યું’તું સન્માન… આહા !

આ મન જ્યારે મંજીરા જેવું બની જાય,
ખરેખર પછી માંડી જો ! કાન… આહા !

‘ફૂલોએ કદી પણ ન મૂરઝાવું ક્યાંયે,’
કર્યું રાજવીએ આ ફરમાન… આહા !

નદી એક પછી ચડી છે પહાડે,
પહાડોમાં જાગ્યું છે તોફાન… આહા !

( જિગર જોષી ‘પ્રેમ’ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.