પ્રગટશે-જિગર જોષી ‘પ્રેમ’

પ્રથમ દિવ્યતેજોમયી પથ પ્રગટશે
પછી સારથિ ને પછી રથ પ્રગટશે

પછી તો આ બ્રહ્માંડ રજ થઈ જવાનું
વિરાટ એક એવો પદારથ પ્રગટશે

આ સર્જાયું છે એ તો બિંદુ છે કેવળ
પ્રગટશે, પ્રગટશે, હજુ મથ, પ્રગટશે.

કોઈ રાસલીલામાં ગોપીના વૈભવ,
સમું કૃષ્ણનામેરી એક નથ પ્રગટશે

રહસ્યો પછી જીરવી નહિ શકાશે
પરિપૂર્ણતાનું જો એ કથ પ્રગટશે

આ મૃત્યુ તો જાહોજલાલીનો અવસર
છડેચોક આહા ! ભરી બથ પ્રગટશે

( જિગર જોષી ‘પ્રેમ’ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.