કૂંપળ ફૂટી છે-જિગર જોષી ‘પ્રેમ’

કૂંપળ ફૂટી છે એમ સોફા લગ છે’ક મને કહેવા આવે છે એક લ્હેરખી
કેવો આ વૈભવ કે સત્તરમા માળે પણ બારીથી ડોકાતી ડાળખી

બીજું કોણ શીખવે ? કે જીવન કેમ જીવવું ? કૂંપળ આ શીખવે છે રીત
રહેવાનું રોજ રોજ ભીંતોની વચ્ચે પણ આપણે નહિ થાવાનું ભીંત
ઊગવું ને પાંગરવું-પાંગરી ને ખરવાનું પાંદડાંએ લીધું છે પારખી

કૂંપળ ફૂટી છે એમ સોફા લગ છે’ક મને કહેવા આવે છે એક લ્હેરખી
કેવો આ વૈભવ કે સત્તરમા માળે પણ બારીથી ડોકાતી ડાળખી

ફ્લેટ જેવું જીવવાનું આવ્યું પણ તોય અમે આંગણાને મરવા ના દીધું
પાનખર તો સત્તરમે માળે પણ પહોંચી-પાન છતાં ખરવા ના દીધું
ખુશ્બૂને Exterior milestone આપે છે બાલ્કની નામે આ પાલખી

( જિગર જોષી ‘પ્રેમ’ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.