ભીતરની વાત-મહેન્દ્ર આર્ય

એવું કેટલુંય છે
જે હું લખી નથી શક્યો…
એવું કેટલુંય છે
જે હું બોલી નથી શક્યો…
પરંતુ
એ બધાયની
મારી ભીતરની ભાષાની
તને તો ખબર છે જ…
કારણ કે
તું અંતર્યામી છે…
અને તને તો
મેં જાણ્યે-અજાણ્યે
બધું જ કહ્યું છે ને…?

( મહેન્દ્ર આર્ય )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *