લઘુકાવ્યો

૧.
તારી સાથેની પ્રત્યેક પળ
પ્રથમ હોય છે
અંતિમ પણ હોઈ શકે
મારા શ્વાસની અધીરતા
હોય છે તારા સ્પર્શમાં પણ.

( સોનલ પરીખ )

૨.
આકાશમાં વાદળ ઘેરાય
મને યાદ આવે
પ્રેમની અનેક કથાઓ
….અને હું
માથું મૂકું
આ ભીની હવાના ખભે

( સોનલ પરીખ )

૩.
અવઢવ

વરસાદમાં
દાઝેલાને
શાનો લેપ લગાવવો ?
એની અવઢવમાં
ઊભો છે સમય !!

( રાકેશ હાંસલિયા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.