વારતામાં-મયંક ઓઝા

સદીઓ ખૂલી રહી છે એક પળની વારતામાં,
દરિયાઓ ઊમટ્યા છે વાદળની વારતામાં.

પ્રત્યેકને મળે છે કેવો મજાનો અવસર !
છે ઘાસનું તણખલું ઝાકળની વારતામાં.

ના થઈ શક્યો વિસામો કે કોઈનો સહારો,
કાંટો મને ય વાગ્યો, બાવળની વારતામાં.

આનંદ, ભય, ઉદાસી, ઉત્સાહ ને હતાશા,
ડોકાય એક સાથે અટકળની વારતામાં.

મેળો ન શબ્દનો છે, ના છે કલમની ચીસો,
હોડી તરી રહી છે, કાગળની વારતામાં.

( મયંક ઓઝા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.