પડછાયા-રાધિકા પટેલ

૧.
મેં
પડછાયામાંથી
એક પંખી બનાવ્યું;
અને એ ઊડી ગયું આભમાં-
ઊંચે ને ઊંચે…!
હું ઊભો છું અહીં-
ખાલીખમ વૃક્ષની જેમ.

૨.
પડછાયો ચીતરી
મેં એક હરણ બનાવ્યું;
હું એને સ્પર્શ કરું-એ પહેલાં જ એ ભાગી ગયું…!
હું દોડ્યા કરું છું-
એની પાછળ-પાછળ…..
આજ લગી.

૩.
મારા ઘરના પછવાડે
મેં એક પડછાયો વાવ્યો,
સીંચી-સીંચીને મોટો કર્યો;
હવે એ બની ગયો છે-
ભોરિંગ વડલો…!
એની વડવાયુએ પાશમાં લીધું છે-
મારું આખું ઘર.

૪.
મેં મારા પડછાયાને
એક જાદુઈ બોટલમાં બંધ કરીને રાખી મૂકેલ છે;
હું ગમે ત્યારે
“આબરા-કા-ડાબરા…” બોલીને
એમાંથી કાઢ્યા કરું છું-
અવનવી રંગબેરંગી કવિતાઓ…!

( રાધિકા પટેલ )

Share this

2 replies on “પડછાયા-રાધિકા પટેલ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.