હવે…-જગદીશ ગૂર્જર

ભેજ નજરોનો બધો ઓગાળશે હવે,
છીછરા જળમાં જ એ ડુબાડશે હવે.

એ વિડમ્બના પરાકાષ્ઠા થઈ જશે,
સર્વ સ્થાપિત સત્યને ઊથલાવશે હવે.

આભને આશ્લેષમાં લઈ નીતરી જશે,
ચંદ્રની ભીની નજરથી ઠારશે હવે.

રેતના દરિયામાં તરવાનું મને કહી,
આકરા ઉન્માદમાં સપડાવશે હવે.

હણહણી ઊઠે સમય સઘળા પ્રહાર વિશે,
રક્તમાં તોખારને અવતારશે હવે.

( જગદીશ ગૂર્જર )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.