રાત આખી-ગગન ગિલ

તોફાની રાત હશે અને પ્રેમ ઠોકશે તારા હૃદયનો દરવાજો.

તોફાની રાત હશે અને પ્રેમ બોલાવશે તને

હવાની પેલે બાજુથી. તોફાની રાત હશે અને પ્રેમ કૂદી પડશે

બારીની બહાર. રાત આખી તને ઊંઘમાં દેખાશે એના માથા

પરનો ઘા જ્યારે પ્રેમ પલળતો હશે તારા દરવાજાની બહાર,

પોતાના જ લોહીમાં.

.

સવારે તું આવીશ તારા ઓરડાની બહાર.

.

ક્યાંય નહીં હોય પ્રેમ. નહીં હોય વૃક્ષ દાડમનું.

.

( ગગન ગિલ, અનુવાદ : કુશળ રાજેશ્રી-બીપીન ખંધાર)

.

મૂળ ભાષા : હિન્દી

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.