આગ સળગે છે-રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન”

ગજબ ધ્યાનસ્થ છું બાહર ને ભીતર આગ સળગે છે,

ન આવે ખ્યાલ સુદ્ધાં એમ જબ્બર આગ સળગે છે.

.

ડરી જાશે, તો શ્વાસો જાણતા બધ્ધું ઠરી જાશે,

હ્રદયના નામ પર એવી નિરંતર આગ સળગે છે.

.

પછી રોકાય ક્યાંથી બોલ સંસારી, એ અલગારી,

ગયું દેખાઈ જેને કે ઘરેઘર આગ સળગે છે.

.

પછી અદ્રશ્ય કોઈએ હાથ સાચવતો રહે, એને,

સતત આઠે પ્રહાર જ્યારે ખરેખર આગ સળગે છે.

.

તણખલાને ય આવે આંચ ના સંભાળતો – જોતો,

તકેદારી સ્વયમ રાખે છે ઈશ્વર આગ સળગે છે.

.

અને જે કૈ બચી જાતું બધું સોનું બની જાતું,

આ ચપટી રાખમાં મિસ્કીન સધ્ધર આગ સળગે છે.

.

( રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન” )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.