એ દોસ્ત છે !-રિષભ મહેતા

સ્હેજ ડર; એ દોસ્ત છે !

દૂર સર, એ દોસ્ત છે !

.

એ ભલે નિંદા કરે,

માફ કર, એ દોસ્ત છે !

.

માર્ગ તારો રોકશે,

હમસફર એ દોસ્ત છે !

.

રાહ દેખે ક્યારનો-

ચાલ ખર; એ દોસ્ત છે !

.

એ ભલે ચડતો શિખર,

તું ઊતર; એ દોસ્ત છે !

.

ચાલ એને બેઠો કર,

ઝાલ કર; એ દોસ્ત છે !

.

આવશે પાછો જરૂર-

દ્વાર પર; એ દોસ્ત છે !

.

( રિષભ મહેતા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.