રસ્તો-દીવાન ઠાકોર

(૧)

પંખીઓ ઊડે છે

આકાશમાં ચિતરાયેલા અદ્રશ્ય રસ્તા પર

મંજિલ સુધી પહોંચવા.

.

(૨)

અજાણ્યાને ભેગા કરે છે

સ્વજનોને છૂટા પાડે છે

-અને રસ્તો રસ્તાને મળે છે.

.

(૩)

થાકીને, હારીને, પરવશ બનીને

ચાલું છું.

બધા માટે છે એક જ રસ્તો

આશાનો.

.

(૪)

આંખો મીંચીને પણ

ચાલી શકાય છે

અદ્રશ્ય રસ્તા પર.

.

(૫)

ક્યા જવાનું છે ?

ખબર નથી

રસ્તાને પૂછો.

રસ્તો કહે,

હું તો તમને પૂછવાનો હતો.

.

(૬)

જર્જરિત રસ્તા પણ

ચાલનારની  રાહ જુએ છે.

.

(૭)

દરેકે શોધવાનો છે રસ્તો

પોતાને માટે

હજુ શોધવાના છે રસ્તા

હજારો માટે

તેઓ હવે નથી

તેમણે શોધેલો રસ્તો છે

ચાલવા માટે.

.

(૮)

જે હૃદયમાંથી પસાર થાય છે

તે રસ્તાને

વીંટો વાળીને

ખિસ્સામાં મૂકી શકાતો નથી.

.

(૯)

ખરેલાં પાંદડા સમ પડ્યાં છે

પગલાં તેના પર

રાખના ઢગલા પડ્યાં છે તેના પર

તેથી જ રસ્તો પરેશાન છે.

.

(૧૦)

આડા, ઊભા, નાના-મોટા

ભરચક, એકાકી રસ્તાઓ

મેં પસંદ કર્યા છે મારે માટે

બધાય રસ્તા ઓગળી જાય છે

અંતે રહે છે કેડી

ચાલવા માટે.

.

(૧૧)

હું ચાલતો હતો

ત્યારે એ પણ ચાલતો હતો,

હું અટક્યો વાટે,

એ પણ

હંમેશને માટે.

.

( દીવાન ઠાકોર )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.