પત્ર….અત્ર-યજ્ઞેશ દવે

સાંજ પડ્યે

થાક્યો પાક્યો ઘેર આવું છું.

ડેલી ખોલીને જોઉં છું.

આજે તો કોઈનો પત્ર હશે જ

પણ…

લથડતા પગે બારણું ખોલવા જાઉં છું

ત્યાં જ ફળિયામાંના પીપળાનું

એક નકશીદાર પાંદડું ખરીને પડે છે.

સાવ મારા પગની પાસે જ !

 

( યજ્ઞેશ દવે )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.