કોનાં છે – આદિલ મન્સૂરી

શહેર કોનાં છે ગામ કોનાં છે

સૂર્ય પર આઠ નામ કોનાં છે

દ્રષ્ટિની પેલે પાર હણહણતા અશ્વ આ બેલગામ કોનાં છે

અર્શ પર ઝગમગે ચરણ કોના ઊંચાઊંચા મુકામ કોનાં છે

કોના માટે છે ખાસ આ મહેફિલ ને આ દીવાને આમ કોનાં છે

કેમ સર્જાઈ છે સકલ સૃષ્ટિ કોણ કારણ ને કામ કોનાં છે

આ ત્રિભુવનમાં વાસ છે કોનો ને આ ચારેય ધામ કોનાં છે

સૂર્યમાળાનો દૌર છલકાતો કોણ સાકી ને જામ કોનાં છે

છે ઋતુચક્ર્માં ગતિ કોની ને સતત સુબહો શામ કોનાં છે

ખાલી કશ્કૌલ લૈ ફરે છે કોણ જો આ દૌરોદમામ કોનાં છે

કેમ એકાંતમાં નમે મસ્તક આ નમન આ પ્રણામ કોનાં છે

કોણ બંદાનવાઝ છે બોલો ને આ બંદા ગુલામ કોનાં છે

ઈસ્મે આઝમની રાહ જોનારા જો આ નવ્વાણું નામ કોનાં છે

અન્યને કેમ કોઈ પૂછે કે આ કવિત આ કલામ કોનાં છે

અર્થ અવકાશને ભરી દેતા

શબ્દ આદિલ તમામ કોનાં છે

( આદિલ મન્સૂરી )

[અર્શ: અલ્લાહનું ઉચ્ચાસન

કશ્કૌલ: ભિક્ષાપાત્ર

ઈસ્મે આઝમ: સૂફીઓ જેની સતત સાધના કરે છે તે અલ્લાહનું મહાનામ]

One thought on “કોનાં છે – આદિલ મન્સૂરી

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.