હાથ સામે હાથ નહીં-ચંદ્રકાંત શેઠ

હાથ સામે હાથ નહીં;

હાથ સાથે હાથ,

હાથમાં જ હાથ : એ જ સ્નેહ!

આંખ સામે આંખ નહીં;

આંખ સાથે આંખ,

આંખમાં જ આંખ : એ જ સ્નેહ!

દેહ સામે દેહ નહીં;

દેહ સાથે દેહ,

દેહમાં જ દેહ : એ જ સ્નેહ!

સૂર સામે સૂર નહીં;

સૂર સાથે સૂર,

સૂરમાં જ સૂર : એ જ સ્નેહ!

મન સામે મન નહીં;

મન સાથે મન,

મનમાં જ મન : એ જ સ્નેહ!

તું સામે હું નહીં;

તું સાથે હું,

તું મહીં જ હું : એ જ સ્નેહ!

( ચંદ્રકાંત શેઠ )

Share this

2 replies on “હાથ સામે હાથ નહીં-ચંદ્રકાંત શેઠ”

 1. Shun waat chhe Heenaben,
  aama thi kai kadi jodvi ? Ek ne rakhi daiye to te
  kadi ne mathhu lage.Jeevan ma utarva jevu chhe.
  bahuj saras.Dhanyawad Chandrakant Sheth ne.
  Comments by :
  Chandra.

 2. Shun waat chhe Heenaben,
  aama thi kai kadi jodvi ? Ek ne rakhi daiye to te
  kadi ne mathhu lage.Jeevan ma utarva jevu chhe.
  bahuj saras.Dhanyawad Chandrakant Sheth ne.
  Comments by :
  Chandra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.