સપનામાં પણ ભલેને-સાહિલ

સપનામાં પણ ભલેને ઝુકાવી નજર મળ્યાં

સંતોષ છે એ વાતનો કે મારે ઘર મળ્યાં


આ માર્ગના વળાંક શું જાદુઈ નીકળ્યા

પાછળ રહી જનાર લ્યો! આગળ ઉપર મળ્યાં


આખર સુધી એ વાત તણો વસવસો રહ્યો

વર્ષો પછે મળ્યાં પરંતુ મન વગર મળ્યાં


અંગતપણાનો અંશ ઉમેરી શક્યાં નહીં

બાકી રિવાજ જેમ તો આઠે પ્રહર મળ્યાં


સાહિલ પ્રણયના પંથની શું વાત ન્યારી છે

પૂછ્યા ખબર તમારા તો મારા ખબર મળ્યાં


( સાહિલ )

Share this

4 replies on “સપનામાં પણ ભલેને-સાહિલ”

 1. nice gajhal ! i lkie this sher most —
  આ માર્ગના વળાંક શું જાદુઈ નીકળ્યા

  પાછળ રહી જનાર લ્યો! આગળ ઉપર મળ્યાં

 2. nice gajhal ! i lkie this sher most —
  આ માર્ગના વળાંક શું જાદુઈ નીકળ્યા

  પાછળ રહી જનાર લ્યો! આગળ ઉપર મળ્યાં

 3. What a wonderfull kavita. it was little bit to understand first but managed . keep it up
  comments by
  Chandrakant.

 4. What a wonderfull kavita. it was little bit to understand first but managed . keep it up
  comments by
  Chandrakant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.