કશુંક જુદું

આંખો મીંચુ ઉઘાડું ન્યાળું કશુંક જુદું,
ગૂંથાય છે હવે એ જાળું કશુંક જુદું !

અમથી ફર્યા કરે છે આ ગોળ ગોળ કૂંચી,
ઊઘડે ન બંધ થાતું, તાળું કશુંક જુદું !

ઊકળ્યું છે આંખ સામે, ઘૂંટ્યું છે આજ હાથે,
કિન્તુ અલગ છે ગળણી, ગાળું કશુંક જુદું !

આ સાંજની ઉદાસી ને આ ભભકતું ફાનસ,
કરીએ મળીને ચાલો વાળું કશુંક જુદું !

( હર્ષદ ત્રિવેદી )

4 thoughts on “કશુંક જુદું

  1. આ સાંજની ઉદાસી ને આ ભભકતું ફાનસ,
    કરીએ મળીને ચાલો વાળું કશુંક જુદું !

    Nice lines.

    sapana

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.