જરા વાર લાગશે

થાશે તમસ પસાર જરા વાર લાગશે,

સંધ્યા, નિશા, સવાર જરા વાર લાગશે.

.

દિલમાં ધરો યકીન ન માયુસ બનો કદી,

મળશે મદદ અપાર જરા વાર લાગશે.

.

હો ભાવનો પ્રદેશ પહોંચી જજે તરત,

કર પ્રેમનો પ્રચાર જરા વાર લાગશે.

.

અંધેર તો નથી જ હશે દેર શક્ય છે,

કાને ધરે પુકાર જરા વાર લાગશે.

.

જાશે હટી તમામ પડળ આંખ પર પડ્યાં,

કરજે પછી જુહાર જરા વાર લાગશે.

.

થાશે શરૂ વસંત અને પાનખર જશે,

ને આવશે નિખાર જરા વાર લાગશે.

.

( આબિદ ભટ્ટ )

Share this

10 replies on “જરા વાર લાગશે”

 1. જનાબ આબિદ ભટ્ટની, સરસ વિષયોને આવરી લેતી ગઝલ.
  અંધેર તો નથી જ હશે દેર શક્ય છે
  કાને ધરે પુકાર,જરા વાર લાગશે….આ શેર વધારે ગમ્યો.
  અભિનંદન.

 2. જનાબ આબિદ ભટ્ટની, સરસ વિષયોને આવરી લેતી ગઝલ.
  અંધેર તો નથી જ હશે દેર શક્ય છે
  કાને ધરે પુકાર,જરા વાર લાગશે….આ શેર વધારે ગમ્યો.
  અભિનંદન.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.