નબળી ક્ષણોમાં

નબળી ક્ષણોમાં વધુમાં વધુ શું કરી શકાય ?

બહુ બહુ તો આંખો પટપટાવી શકાય;

અથવા

કોઈ ગહન વિચારમાં જાત ડૂબી ગઈ હોય

તેવી

મુખમુદ્રા ધારણ કરી શકાય;

અથવા

કોઈ પ્લેટફોર્મના બાંકડે બેઠાં બેઠાં

માઈક પરથી થતી કોઈ Announcement

સાંભળી શકાય.

એ પણ ખરું; નબળી ક્ષણોમાં થોડીક

નબળાઈ છોડી શકાય !

-ક્યારેક કોઈક હાઈ-વે પર બેસીને;

ટ્રક-બસ-કાર સહિતના વાહનોની

અવરજવર નિહાળીને ક્યારેક વિચારી

શકાય કે ક્યારેક ક્યારેક

આપણી અંદર પણ આવી જ અવરજવર

ચાલતી હતી વિચારોની !

.

વિચારોનાં વાહનો

એકમેકને Overtake કરતાં અકસ્માતો પણ કરી બેસતાં

હતાં ક્યારેક ક્યારેક !

વિચારોની ટક્કરમાં ઘાયલ થઈને,

પાટાપીંડી કરવાની મજા પણ કૈંક ઔર હોય છે !

આવું બધું કરતાં રહેવાથી;

ક્યારેક આનંદની લાગણી પણ થઈ આવે ખરી !

આનંદ આવ્યો એટલે

જાણે કે થયો, શક્તિનો સંચાર !

આવી શક્તિથી હું મારી થોડીક

નબળાઈઓ

છુપાવી શક્યો  છું !

નબળી ક્ષણોમાં બીજું તો વધારે શું થઈ શકે ?

આ પીડાને

ભોગવ્યે જ છુટકો !

.

( પ્રફુલ્લ પંડ્યા )

Share this

2 replies on “નબળી ક્ષણોમાં”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.