ખાલીપો

ધ્યાન દઈને સાંભળ મનવા, ખાલીપાએ સાદ કર્યો છે

તું ચાલે તો, જઈએ મળવા, ખાલીપાએ સાદ કર્યો છે.

.

કંઈક અધૂરી કંઈક અધીરી, કંઈક અદીઠી ઘટના સાથે

ભીતર દ્વારો લાગ્યાં ખૂલવા, ખાલીપાએ સાદ કર્યો છે.

.

તળિયે બેઠો સન્નાટો પણ, હાલક ડોલક થાવા લાગ્યો

મૌન કશું લાગ્યું ગણગણવા, ખાલીપાએ સાદ કર્યો છે.

.

લાખ મુખોટા ભેદી મારો, અસલી ચહેરો શોધી કાઢી

હળવે હળવે સામે ધરવા, ખાલીપાએ સાદ કર્યો છે.

.

કેમ કરું એની અવગણના, કેમ કહો જાકારો આપું ?

પળ પળ મુજને ભેટી પડવા, ખાલીપાએ સાદ કર્યો છે.

.

‘વંચિત’ એના સાથ વગર તો, ખુદને મળવું શક્ય નથી

જેવી જેની શ્રદ્ધા ક્ષમતા, ખાલીપાએ સાદ કર્યો છે.

.

( વંચિત કુકમાવાલા )

Share this

2 replies on “ખાલીપો”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.