આમતેમ

વર્ષો પછીથી વાત કરી એય આમતેમ,

એકેક પળ અમૂલી સરી એય આમ…તેમ.

.

સઘળું તો યાદ હુંય કરાવી શક્યો નહીં,

એણેય સ્મૃતિ તાજી કરી એય આમતેમ.

.

લે ! તું જ કહે કઈ રીતે ગોઠે આ જીવવું,

આંખોમાં એક સાંજ ઠરી એય આમતેમ.

.

સંગાથ સરસ જોઈ યાદ મોકલી હતી,

શું થઈ ગયું કે પાછી ફરી એય આમતેમ.

.

મિસ્કીન એ પછી તો બહુ લાગ્યો એકલો,

એક સાંજ હતી આશા ભરી, એય આમતેમ.

.

રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.