ગઝલ ગુચ્છ -૩ – રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન”

સર્વકાલીન એક વિસ્મય મોકલું છું,

હું તને તારો જ પરિચય મોકલું છું.

.

ઝંખના લે ! એક જળમય મોકલું છું,

મન કનેનું પાત્ર અક્ષય મોકલું છું.

.

તું જ હોંકારો છે આ હોવાપણાનો,

હરપળે ડંખેલ સંશય મોકલું છું.

.

આજ આ વરસાદ તારા નામનો છે,

જે કંઈ દેખાય તન્મય મોકલું છું.

.

આંખ જ્યાં મીચીશ ત્યાં “મિસ્કીન” મળશે,

એક-બે સપનાંનો અન્વય મોકલું છું.

.

( રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન” )

Share this

3 replies on “ગઝલ ગુચ્છ -૩ – રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન””

  1. કવિશ્રી ‘મિસ્કીન’ની સુંદર ગઝલ.
    કાફિયાનું નાવિન્ય ગમ્યું અને એથીય વધારે કાફિયાને જે રીતે રદિફ સાથે ઓગાળવાનું ઉત્તમ કવિકર્મ નિભાવાયું છે,એ ગમ્યું.

  2. કવિશ્રી ‘મિસ્કીન’ની સુંદર ગઝલ.
    કાફિયાનું નાવિન્ય ગમ્યું અને એથીય વધારે કાફિયાને જે રીતે રદિફ સાથે ઓગાળવાનું ઉત્તમ કવિકર્મ નિભાવાયું છે,એ ગમ્યું.

  3. કવિશ્રી ‘મિસ્કીન’ની સુંદર ગઝલ.
    કાફિયાનું નાવિન્ય ગમ્યું અને એથીય વધારે કાફિયાને જે રીતે રદિફ સાથે ઓગાળવાનું ઉત્તમ કવિકર્મ નિભાવાયું છે,એ ગમ્યું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.