બહુ આગળ જવાનું છે-શોભિત દેસાઈ

અજાણ્યાને ગણી ઈશ્વર બહુ આગળ જવાનું છે,

નવા અનુમાન આંખે ભર બહુ આગળ જવાનું છે.

.

નથી મંઝિલ સફરની કોઈ. છે પોતે સફર મંઝિલ,

સતત શરૂઆત પાછી કર બહુ આગળ જવાનું છે.

.

તેં આપી ઊંઘ વર્ષોને કર્યું સાકાર સપનું, પણ-

હવે છોડી દઈ એ ઘર બહુ આગળ જવાનું છે.

.

સડો પેસી જવાનો સહેજ પણ અટકાયું વચ્ચે તો

કિનારાના ફગાવી ડર બહુ આગળ જવાનું છે.

.

શરાફત, ખાનદાની ક્યાં સીમિત છે આ જનમ પૂરતી ?

ઘૂંટી લેજે અઢી અક્ષર બહુ આગળ જવાનું છે.

.

( શોભિત દેસાઈ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.